top of page

Waldorf – GYakran Ismételt  Kérdések

Mi az az epochális tanítás?

A Waldorf iskolákban a közismereti tárgyak oktatása epochális, ciklikus rendszerben történik. Ez azt jelenti, hogy három-négy héten keresztül a tanítás első két órájában, az ún. főoktatás keretén belül folyamatosan ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak . Így lehetőség nyílik a tantárgyban való alapos elmélyülésre, valamint a gyerekek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételére. Az epochák sorrendjének tudatos megválasztásával a tanító törekedhet az emlékezés-felejtés helyes ritmusának kialakítására.

Hány perces a főoktatás és milyen tevékenységekből áll?

A főoktatás 120 perces és általában három részre tagolódik. Az első a ritmikus rész, melynek során a napkezdő rítusok és beszélgetés után különböző mozgások, ritmusok, versek, dalok és hangszerek segítségével a gyerekek többirányú fejlesztése zajlik. Ezek a ritmikus játékok és beszélgetések segítenek az egymásra figyelés képességének kialakításában is. A ritmikus rész ideje alatt a gyerekek lélekben is „megérkeznek az iskolába” és felkészülnek a koncentráltabb tanulásra. A második részben történik a hétköznapi értelemben vett tanulás, a füzetmunka: ismétlés, gyakorlás, új ismeretanyag, epochafüzetek készítése (ld. később). A főoktatást egy életkornak megfelelő mese, vagy történet zárja le (harmadik rész).

Milyen tantárgyakat tanulnak a gyerekek a szakórákban?

Idegen nyelveket (angol, spanyol), mozgást és művészeti, kézműves tantárgyakat. A szakórák között 10 perc szünet van.  Erdőjárás (1-3.o), Kertművelés (6-8.o), Euritmia (1-8.o), Szabad vallás (1-8.o) Fafaragás (5-8.) Kézimunka (1-8. o.)

Milyen, a megszokottól eltérő tanórák vannak a Kékvölgy Waldorf Iskolában?

Erdőjárás (1-3.o), Kertművelés (6-8.o), Euritmia (1-8.o), Szabad vallás (1-8.o) Fafaragás (5-8.) Kézimunka (1-8. o.) 

Van-e lehetőség egyéni hangszeres zenét tanulni?

Igen, a Kékvölgy Zene Műhelyben 3. osztálytól lehet hangszeres zenét tanulni. A gyerekek azonban már 1. osztálytól kezdve közösen tanulnak furulyázni és lírázni az osztálytanítójukkal.

Igaz-e, hogy a Waldorf iskolában nincsen tankönyv?

A Waldorf-iskolában nincsenek hagyományos értelemben vett tankönyvek. Sima lapú füzeteket használnak a gyerekek, amelyekbe az osztálytanító vezetésével írnak, rajzolnak, vagyis jegyzik le “a tananyagot”. Az osztálytanító a Waldorf-kerettanterv alapján kidolgozza az éves tananyagot, ehhez illeszti a használni kívánt könyveket. A különbözó osztályfokoknak rengeteg, gyerekek által is feldolgozható irodalma van, amit az órákon vagy otthon olvashatnak, használhatnak a tanuláshoz. 

Milyen az értékelés?

A Waldorf-iskolákban nincsenek érdemjegyek. Írásbeli szöveges értékelést kapnak a szülők gyerekeikről félévkor és évvégén. A gyermekek minden tanév végén bizonyítványverset kapnak osztálytanítóiktól, amelyet a következő tanévben adott napokon minden héten elmondanak a főoktatást első részében. 4. osztálytól kezdve epochazáró csillagpróbákat készítenek, írnak a gyerekek, melyet az osztálytanítójuk szövegesen értékel, amely magasabb osztályfokokon %-os értékeléssel bővül ki. 

Hogyan kap a szülő információt gyermeke előmeneteléről?

A szülők a havonta tartott Szülői Esteken szereznek tudomást az osztály havi munkájáról, a fogadó órákon vagy a kért időpontban egyénileg is kapnak információt gyermekükről. Az évben kétszer, félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak kézhez a szülők. A gyermekek munkáiról az évi 4 alkalommal szervezett Évszakünnepeken is betekintést kaphatnak a szülők. 

bottom of page